3:28 עלות השחר
4:22 הנחת תפילין
5:24 זריחת החמה
9:08 סזק״ש אדמו"ר הזקן
12:57 חצות היום
1:35 מנחה גדולה
5:24 מנחה קטנה
6:59 פלג המנחה
8:29 שקיעת החמה
9:03 צאת הכוכבים
מוריד הטל • ותן ברכה
This Afternoon Sunny, with a high near 79. Northwest wind around 10 mph. Tonight Mostly clear, with a low around 58. Northwest wind around 8 mph.
(The effect of) each particular mitzva-act is called forth by (doing) those (other) mitzva-acts which are makif—general and all-encompassing in nature. The mitzva of tzedaka, for example, is one of those all-encompassing makif mitzvot, as evident from the reference to all mitzvot by the term “tzedaka.” For this reason it is most appropriate to give a coin to tzedaka before performing any mitzva. This has the effect of bringing the general makif-aura into the p’nimi, the “inner aspect,” (the particular mitzva). Nonetheless, this type of makif is a “close aura,” whereas the makif of Torah1 is a “distant aura,” whose effect is superior.
"המצות נמשכות ע״י המקיף שבמצות עצמם. מצות צדקה, עד״מ, היא מצוה כוללת, אשר כל המצות נקראות בשם צדקה. ומהאי טעמא נכון במאד לתת קודם כל מצוה פרוטה לצדקה, שהוא המשכת המקיף בפנימי. ומ״מ הוי מקיף הקרוב, משא״כ תורה שהיא מקיף הרחוק ופעולתו נעלה יותר."
תניא : ו -178- כי הן ד''מ דוגמת –צ- יתברך ויתעלה
רמב״ם ג״פ: מצות לא תעשהא מצוה אלו הם בין עשה ובין לא תעשה
רמב״ם פ׳ יומי: נזירות פרק ה
ספר המצוות: השרשים***
רביעי
פרקי אבות ה׳
12:56:00 pm
חוקת
ו' תמוז תשפ"א
June 16, 2021
ר׳ אברהם יצחק בן ר׳ חיים ארי׳ סלייטער ע״ה ט׳ תמוז •
Wed, 16 Jun 2021 10:51:00 -0400
75.0 F (23.9 C)
7:05 חסידות 6:15,
7:45 שחרית: 6:30, 7:00,
8:15 מנחה חול
9:05 מעריב חול 9:30