5:46 עלות השחר
6:21 הנחת תפילין
7:11 זריחת החמה
9:54 סזק״ש אדמו"ר הזקן
12:41 חצות היום
1:08 מנחה גדולה
3:55 מנחה קטנה
5:04 פלג המנחה
6:09 שקיעת החמה
6:37 צאת הכוכבים
משיב הרוח • ותן ברכה
There is no row at position 91.
י״ד מר-חשון –כתר״א

סיום כתיבת ס״ת שנכתב בהוראת כ״ק אדמו״ר הצ״צ לקראת לידתו של כ״ק אדמו״ר הרש״ב
7:05 חסידות 6:15,
7:45 שחרית: 6:30, 7:00,
5:55 מנחה חול
9:30 מעריב חול 7:45,
The Baal Shem Tov used to instruct his disciples in a regular Gemara study-session. His style of study was with great acuity and brilliance, and included a study of Rambam, Alfasi, Rosh and other commentaries of the Rishonim (early commentators) germane to the Talmud-text under examination. The Baal Shem Tov would translate the words (of the text) into Yiddish. When studying in Erchin 15b the passage “The third tongue1 kills three persons,” the Baal Shem Tov translated and explained: Lashon hara (the evil tongue; slander) kills all three, the inventor of the slander, the one who relates it and the listener. This is all in spiritual terms, which is more severe than physical murder.
"דער בעש״ט פלעגט לערנען מיט זיינע תלמידים א שיעור גמרא. דער אופן פון דעם לערנען איז געווען מיט גרויס חריפות און גאונות, און מ'האָט געלערענט דעם רמב״ם אלפס רא״ש און אנדערע מפרשים פון די ראשונים וועלכע זיינען שייך געווען צו דער גמרא וואָס מ'האָט געלערענט. דער בעש״ט פלעגט אָפּטייטשען די ווערטער אין אידיש. אז מ'האָט געלערענט ערכין און געקומען צום מארז״ל (טו ב) לשון תליתאי קטיל תליתאי, האָט דער בעש״ט דאָס אויסגעטייטשט: לשון הרע הרג'ט אלע דריי: דעם אויסטראכטער דעם דערציילער און דעם צוהערער, נאָר דאָס איז אין לבושים רוחנים, וואָס דאָס איז שווערער, ווי רציחה אין גשמיות."
תניא : יג –קמו- וז''ש בזוה''ק דצדיקא -292- קודם לברכה
רמב״ם ג״פ: הל׳ תרומות פרק ז-ט
רמב״ם פ׳ יומי: ביאת המקדש פרק ט
ספר המצוות: מל"ת קלג קלד
שלישי
6:36:00 pm
וירא
י"ג מרחשון תשפ"ב
October 19, 2021
הרה״ח אברהם אליעזר בן הרה״ח שלמה הלוי קליין ע״ה י״ז מרחשון •
Tue, 19 Oct 2021 17:51:00 -0400
66.0 F (18.9 C)